Nota prawna

Regulamin korzystania z serwisu www.zwyczajnieaktywni.pl

Niniejszy Regulamin określa warunki użytkowania serwisu internetowego www.zwyczajnieaktywni.pl (dalej „Regulamin”). Rozpoczęcie korzystania z serwisu i jego zasobów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych treścią niniejszego Regulaminu.

Postanowienia Ogólne

Właścicielem serwisu jest AbbVie Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399372, NIP: 525-25-19-394; kontakt: recepcja.poland@abbvie.com (zwana dalej: Właścicielem”).

Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z prawa polskiego. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników z Polski.

Korzystając z Serwisu zobowiązują się Państwo do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Umożliwienie połączenia z zawartością stron internetowych z którymi połączony jest Serwis nie oznacza, że Właściciel rekomenduje takie strony lub też produkty lub usługi dostępne na takich stronach internetowych.

Właściciel informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, (o ile nie zawierają takiej informacji) nie zostały przygotowane przez Właściciela i Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Serwis nie zawiera treści o charakterze reklamowym i nie bierze udziału w wymianie oraz nie łączy banerów o charakterze komercyjnych.

Serwis respektuje postanowienia Kodeksu postępowania dla medycznych i zdrowotnych stron internetowych (HONcode).

Cel serwisu

Celem serwisu jest edukacja zdrowotna na temat potrzeb pacjentów 
z autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi w zakresie możliwości powrotu lub pozostania na rynku pracy. Serwis przeznaczony jest dla pacjentów jak i ogółu społeczeństwa.

Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane.

Informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii, iż w związku ze stosowaniem jakiekolwiek produktu leczniczego możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego.

Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii, w tym środków farmakologicznych, należą wyłącznie do lekarza. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek terapii lub produktu, opisanych w Serwisie, skonsultuj się z lekarzem.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu, w tym treści, grafiki, stanowią utwór w rozumieniu właściwych przepisów prawa autorskiego i przynależą do Właściciela. Możliwość używania, kopiowania i inne wykorzystanie treści opublikowanych w serwisie może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i do użytku osobistego.

Korzystanie z Serwisu do celów innych niż użytek osobisty, modyfikowanie Serwisu lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Właściciela.
Zawartość Serwisu obejmuje nazwy lub znaki towarowe, które zostały zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie dla celów informacyjnych. Korzystanie ze znaków towarowych umieszczonych w Serwisie wymaga wyraźnej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu.

Postępowanie Reklamacyjne

Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu, mogą być składane na adres elektroniczny: recepcja.poland@abbvie.com lub na adres siedziby Właściciela: ul. Postępu 21b, Warszawa.

W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.

W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.